ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം – ഹാങ്ങർ കൊണ്ട് അടുക്കളയിലെയും ബാത്റൂമിലേയും ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാം

March 10, 2020 malayalaminfo 0

ഇനി തുണികൾ തൂക്കി ഇടുവാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഹാങ്ങർ കൊണ്ട് അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളും രസകരവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലും തൂക്കിയിടാം. ഇതിനായി ഹാങ്ങർ ഒന്നും മുറിക്കേണ്ടി വരും, എന്നാൽ മുറിച്ച ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെ […]

Use your old mobile charge faulty no issue

March 10, 2020 malayalaminfo 0

കേടായ ചാർജറുകൾ അവിടെയുമിവിടെയും അലസമാക്കി ഇടാതെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു രീതിയിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു ഭംഗിയാക്കാം. ഇതിനായി ഒരു കബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത റൈറ്റിംഗ് പാഡ് എടുത്തു ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ചാർട്ട് […]

Most Amazing Skilled Driver at Kerala

March 10, 2020 malayalaminfo 0

വണ്ടി വെയ്യിൽ കൊള്ളണ്ട എന്ന് കരുതിയാവും അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി കാണിച്ചത്. ഒരു പാലത്തിൻറെ അടിയിൽ രണ്ട് തൂണുകൾക്ക് നടുവിൽ നീളനെ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ബുദ്ധി കാണിച്ച ഡ്രൈവറെ […]